(English version below)

Lieve vrienden van de kinderen in Haïti en Stichting Bon Timoun,

Er is heel veel gebeurd en bereikt afgelopen jaar bij de drie scholen die wij steunen in de hoofdstad van Haïti. 2019/2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar. Haïti was geen uitzondering, al zijn er gelukkig, door snelle preventieve maatrelgelen en lock-down van het land weinig besmettingen door Covid-19. Maar de ‘gewone’ levensomstandigheden in een land waar zoveel schrijnende armoede heerst, werden verslechterd door protesten tegen de regering die het land herhaaldelijk platlegde en voor zoveel onrust en onveiligheid zorgde dat de scholen enkele maanden gesloten moesten worden. Een niet te begrijpen economisch beleid leidde tot het kunstmatig dalen van de Amerikaanse dollar en grote prijsstijgingen aangezien bijna alles geïmporteerd wordt, waaronder de basisvoedingsmiddelen. Hierdoor zijn voor ons ook de kosten van de salarissen bijna verdubbeld! En dit terwijl de leraren juist een salarisverhoging verdienen. Dit alles, gekoppeld met storm Laura die het schoolgebouw in Galette Greffin totaal verwoeste, zorgde voor de nodige uitdagingen, zowel in Haïti voor de leerlingen, leerkrachten en directeuren, als voor ons als steun en toeverlaat, en financiers. 

Maar, in de woorden van Albert Einstein: “In het hart van iedere uitdaging ligt een kans!”.

Wij zijn heel erg dankbaar voor alle steun en enkele grote giften die het mogelijk gemaakt hebben om:

 • In de zomer van 2019, de Ecole Mixte de la Nouvelle Jérusalem (EMNJ) school in Torcelle geheel te bouwen op eigen land, met 7 klaslokalen voor alle kleuters en basisleerlingen (group 7 en 8 zijn samen, dit is gebruikelijk in Haïti), een kamer voor de directeur, behuizing voor twee gezinnen die de wacht houden en onderhoud plegen, een opslagruimte, open keuken en natuurlijk toiletten. De school heeft 285 leerlingen.
 • Voor de EMNJ school in Galette Greffin een klein huisje te bouwen voor een van de leraren die tevens opzichter is en twee nieuwe kleuterklassen te bouwen in februari 2020. Eind juli 2020 verwoestte een storm het gebouw van de basisschool (wat in 2018 door omwonenden uit tweedehands materialen gebouwd was). Resultaat: vandaag staan er twee geheel nieuwe gebouwen met in totaal 6 klaslokalen. De school heeft 195 leerlingen.
 • De ABC voor Life school tegen alle verwachtingen in toch open te kunnen houden. Deze school bevindt zich een in klein gehuurd gebouwtje. Om de week op zaterdag komen er, behalve leerlingen, ook kinderen uit de buurt naar de Menselijke Waarden Club voor een verhaal, activiteiten, knutselen, spelletjes en een snack. De school heeft nu 60 leerlingen. 
 • Sinds Januari 2020, drie keer per week water uit te delen aan 50 families die ieder 125 liter water krijgen. Zo krijgen 150 families schoon water om te drinken, koken en af te wassen. De enige andere waterbron in de wijde omtrek is een vervuilde rivier. 
 • Voedselpakketten uit te delen aan alle families van de kinderen in de EMNJ in Galette, 22 gezinnen van ABC en enkele gezinnen uit de EMNJ van Torcelle. In totaal zijn er 172 voedselpakketten uitgedeeld met genoeg voedsel voor 2 weken voor een familie van 5. 
 • Een stukje land aan te schaffen grenzend aan de school in Torcelle, om een moestuin aan te leggen om niet alleen voedsel te verbouwen maar de kinderen ook onderwijs te kunnen geven over de natuur, tuinieren en milieubewustzijn. 
 • In juli en augustus 2020 meerdere online sessies te houden als vervolg op de jaarlijkse trainingen in het Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden. Terwijl de leerkrachten van de EMNJ en ABC bij elkaar kwamen en nu ook zelf presentaties gaven, luisterde Katinka online mee, stelde vragen en gaf feedback. Katinka presenteerde ook verschillende modules.  
 • De hygiëne te waarborgen door elektronische thermometers aan te schaffen om iedereen die de school binnenkomt te testen en emmers met kraantjes en zeep voor het wassen van handen. Bovendien kregen wij een donatie van 200 katoenen mondkapjes voor de oudere leerlingen. 
 • Sinds het begin van dit nieuwe schooljaar in november 2020, voor het eerst te kunnen zorgen dat alle kinderen schoolboeken hebben. In principe moeten de ouders deze zelf kopen, maar velen zijn daar niet toe in staat. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor de genereuze giften en een donatie van boeken in Haïti zelf. Dit heeft een enorm impact, niet alleen voor de kinderen die nu de lessen beter kunnen volgen en huiswerk maken, maar ook voor de leerkrachten die niet zoveel meer op het bord hoeven schrijven voor die kinderen die geen boek hadden. Wij verwachten dan ook een vooruitgang in het niveau. 
 • Schoolbenodigdheden aan te schaffen en aan behoeftige kinderen uit te delen.
 • Speciale maaltijden voor alle kinderen en een aantal ouders te verzorgen voor Kerstmis, met cadeautjes voor de kleinsten.

En, het werk gaat gestaag door. Er zijn een aantal werkzaamheden die nog wachten: aanbrengen van betonnen vloeren in de klaslokalen (nu zijn die nog aarde), opzetten van een bibliotheek, verbeteren van directeurskamer in EMNJ Galette, inrichting van de klaslokalen in Galette (een kast voor de boeken en schriften en extra schoolbanken), omheinen van het terrein in Galette, ontwikkelen van de moestuin in EMNJ Torcelle. 

Ondertussen lopen de salarissen van onze nu 25 man personeel natuurlijk ook gewoon door. Wel waren wij genoodzaakt de toch al lage salarissen iets te verlagen in plaats van te verhogen, terwijl onze kosten toch erg zijn toegenomen vanwege de verlaagde wisselkoers van de dollar. Tot onze grote spijt hebben wij om financiële redenen bij ABC, die een relatief klein aantal leerlingen heeft, flink moeten bezuinigen: we hebben 4 leerkrachten moeten laten gaan en klassen gecombineerd. De kleuterjuf wilde haar kleuters niet in de steek laten en is als vrijwilligster dagelijks aanwezig. Natuurlijk zouden wij haar ook een salaris gunnen. 

De inzet van de directeuren en leerkrachten voor hun leerlingen is buitengewoon! Wij zijn blij om dit mogelijk te blijven maken. Hier hebben wij het, zelfs met de coronacrisis, nog altijd zo ontzettend goed. Wij hebben een basis om op terug te vallen. In Haïti is dat een kwestie van doorzettingsvermogen en ook van overgave, want niets is er zeker. Het is werkelijk een groot plezier met deze toegewijde mensen samen te werken om deze honderden kinderen een kans te geven zich goed te ontplooien. 

Met veel dank aan allen, namens Stichting Bon Timoun,

Lalita de Goederen en Katinka van Lamsweerde 

English Version

Dear friends of the children of Haiti and the Bon Timoun organization,

Much has happened and a lot has been achieved in the past year in the three schools we support in the capital city of Haiti. The 2019/2020 academic year wasn’t an easy year for anyone. Haiti was no exception although fortunately, thanks to quick preventative measures and a national lockdown, there were few COVID-19 infections. However the “normal” living conditions of the country, in which dire poverty pervades, were exacerbated by several events.

One such event was the protests against the government. The protests created widespread unrest and compromised public safety which caused repeated shutdowns of the country and school closures that lasted several months. Also, an unfathomable economic policy caused the American dollar to artificially decline. This led to nationwide price hikes, the consequences being disastrous since nearly everything including basic commodities is imported. Salary costs also doubled as a result of the dollar decline, putting a well-deserved salary raise further out of reach for our teachers. All of this combined with the storm, Laura, that destroyed the school building in Galette Greffin, created enormous challenges in Haiti for the students, teachers and directors, and for us as supporters, volunteers and financiers. 

But, in the words of Albert Einstein: “In the heart of every challenge lies a chance!”

We are enormously grateful for all of the support and a number of  large donations that made the following progress possible:

 • In the summer of 2019, the Ecole Mixte de la Nouvelle Jérusalem (EMNJ) school in Torcelle was built on private land, with 7 classrooms for preschoolers and elementary schoolers (grades 5 and 6 are housed together as is standard in Haiti), a room for the director, housing for two families to guard and maintain the school grounds, a storage room, an open kitchen and dry toilettes. The school has 285 children.
 • A small house was built at the EMNJ school in Galette Greffin for one of the teachers who functions also as the superintendent. Two new nursery school classrooms were also built in February 2020. At the end of July 2020, a storm destroyed the building of the primary school (which in 2018 local residents used recycled materials to build). And now: there are two completely new buildings with a total of 6 classrooms. The school has 195 students.
 • The ABC for Life school remained open against all odds. This school is located in a small rented building. Every other Saturday, children from the neighborhood join the ABC school students at the Human Values ​​Club for a story, activities, crafts, games and a snack. The school now has 60 students.
 • Since January 2020, water has been provided three times a week to 50 families. They  each receive 125 liters of water. This means that 150 families now receive clean water for drinking, cooking and washing. The only other water source for miles around is a polluted river.
 • Food packages were distributed to all families of the children of the EMNJ school in Galette, 22 families from ABC, and families from the EMNJ in Torcelle as well. In total, 172 food packages were distributed with 2 weeks worth of food for a family of 5.
 • A piece of land adjacent to the school in Torcelle was purchased to create a vegetable garden. The garden functions not only as a food source but also to educate the children about nature, gardening and environmental awareness.
 • Several online sessions were held in July and August 2020 as a follow-up to the annual Sathya Sai Education in Human Values training courses. While the teachers from the EMNJ and ABC got together and also gave presentations themselves, Katinka listened online, asked questions and gave feedback. Katinka also presented various training modules.
 • Hygiene practices in the schools were enhanced by the purchase of electronic thermometers to test everyone entering the school and soap together with buckets of water with taps for hand washing. In addition, we received a donation of 200 facemasks for the older students.
 • Since the start of this new school year in November 2020, for the first time, we were able to ensure that all children have school books. Usually the parents have to buy these themselves, but many are unable to. We are therefore very grateful for the generous monetary donations and for a donation of school books in Haiti. This has had a huge impact, not only for the children who are now better able to follow the lessons and do homework, but also for the teachers who no longer need to copy the lessons on the board for those children who do not have books. As a result we expect an improvement in the students’ performance.
 • A variety of school supplies were purchased and distributed  to needy children.
 • Special meals for all children and a number of parents were provided for Christmas, and included presents for the little ones.

The work continues steadily. There are still a number of activities we would like to begin: installing concrete floors in the classrooms (currently they have dirt floors); setting up a library; improving the director’s room in EMNJ Galette; furnishing the classrooms in Galette (a storage cupboard for the books, notebooks and extra school desks); fencing off the site in Galette for security; and developing the vegetable garden in EMNJ Torcelle.

In the meantime, the salaries of our now 25 employees will of course also continue. We were forced to slightly lower rather than increase the already low salaries, while our costs have nevertheless increased considerably due to the lower exchange rate of the dollar. To our great regret, for financial reasons we have had to cut back considerably at ABC, which has a relatively small number of students: we had to let go of 4 teachers and combine classes. The kindergarten teacher did not want to leave her children and remains present daily as a volunteer. Of course, we would also like to offer her a salary.

The commitment of the directors and teachers to their students is extraordinary! We are happy to be able to continue to make this possible. The schools and this organization have been, even amidst the Corona crisis, still incredibly lucky. We have a foundation to fall back on– in Haiti this is a matter of perseverance and also of surrender, because nothing is certain. It is truly a pleasure to work with these dedicated people to give these hundreds of children a chance to thrive.

A big thank you to everyone from the Bon Timoun organization,

Lalita de Goederen and Katinka van Lamsweerde 

  

        

Translate »